KWS-vervolg-ouders

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) denkt in het belang van de school mee over allerlei zaken die de school aangaan. In de MR zitten zowel leerkrachten als ouders. De MR wordt geïnformeerd over diverse ontwikkelingen binnen de school en geeft daarover advies of verleent instemming. De MR kan over alle zaken die de school betreffen voorstellen doen aan de directie en zijn standpunten kenbaar maken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Op de Windroos werkt de MR op een prettige, open manier samen met de directie.

Samenstelling van de MR:

Raja  el Bazgouti voorzitter (ouder van Reda en Yousra)
Abdellatif Loubani       (ouder van Mariam, Ahmed, Idriss en 
Thomas van der Eerden
Mieke Hagens
(vader van Julius in groep 7 en Max groep 5/6) opgevolgd door 
(ouder van Yonas) 
Juf Anje is leerkracht van groep 3.
Meester Jarno is leerkracht van groep 8.
Juf Jacomine is leerkracht van groep 4.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Stichting PCBO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin van alle aangesloten scholen één afgevaardigde zit, een teamlid óf een ouder. De GMR is een belangrijk orgaan, omdat veel zaken op stichtingsniveau geregeld worden.

Meer informatie over de GMR vindt u op de website van de stichting.

Meer details in 

de schoolgids

2019-2021